VšĮ Skuodo informacijos centras

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai

Istoriniai memorialiniai objektai

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai (nacionalinio reikšmingumo lygmens registrinis objektas: unikalus kodas - 39050) – partizanų laidojimo ir atminimo vieta pietvakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Mosėdyje (Mosėdžio seniūnija), 0,2 km į pietvakarius nuo Mosėdžio akmenų muziejaus, Bartuvos dešiniajame krante.
Laidojimo ir atminimo vieta yra Bartuvos slėnio pietiniame pakraštyje esančioje saloje, palei kurios pietrytinį kraštą teka upė, o iš kitų pusių juosia senvagė. Rytų pusėje į salą veda medinis tiltelis, nutiestas virš senvagės. Salos rytinėje dalyje stovi akmeninės koplytėlės pavidalo paminklas žuvusiems partizanams atminti. Už jo, pietvakarinėje ir šiaurinėje salos dalyje eksponuojami į akmenų muziejų atvežti apeiginiai akmenys, iš kurių du – su dubenimis.
Teritorijos plotas – 1 108 m2.
Paminklas akmenų mūro, stačiakampės stačiasienės koplytėlės pavidalo, su stambių akmenų mūro kontraforsais kampuose. Priekiniame fasade yra vertikali stačiakampė niša su įstiklintu mediniu langeliu, už kurio viduje stovi masyvi Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, o abipus jos nedidelės Švč. Jėzaus Širdies ir Skaisčiausios Dievo Motinos Širdies skulptūros. Po niša yra vario lydinio lentelė su užrašu: „LIETUVOS PARTIZANŲ UŽKASIMO VIETA IR KAPAI 1944-1953 m.“. Prie paminklo šiaurės, vakarų ir pietų fasadų pritvirtinti vario lydinio skydai su Vyčio kryžiumi, Vytimi ir Gediminaičių stulpais.

Akmeninės lentelės su žuvusiųjų pavardėmis: „ADOMAUSKAS JUOZAS - AIDAS, KRISTUPAS/ ADOMAUSKAS JULIJONAS – MEDUTIS/ ADOMAUSKAS VALIS / APULSKIS VALERIJONAS (VALIS) – GAILENIS/ BERNIUS KAZYS/ BĖRONTAS JUOZAPAS/ BRUŽAS POVILAS – PIKULIS/ BRUŽAS STASYS – REKORDAS/ BUTKUS PRANAS/ ČIUNKA VALERIJONAS – DRAGŪNAS/ DARGIS ALFONSAS – ALUTIS/ DONĖLA PRANAS/ EGLINSKAS ANTANAS – MARGIS/ GADEIKIS PETRAS - GIRĖNAS, ROBINZONAS/ GRAMALIAUSKAS LEONAS – BANGINIS/ GRAMALIAUSKAS SIMONAS / HANS/ JONUŠAS PRANAS – EDMUNDAS/ KAŠTAUNAS JUOZAS - ŠERNAS, ŠARŪNAS/ KINČIUS LEONAS – VIKRUOLIS/ LIEBUS ADOLFAS – TREINYS/ LUKOŠIUS KAZYS/ MICKUS FELIKSAS – ERELIS/ MICKUS JUOZAS - ŽAIBAS, TANKAS/ MOCKUS ANTANAS – PERKŪNAS/ MOTIEJAUSKAS (MATIEJAUSKAS) PRANAS/ PAULAUSKAS PRANAS – ALGIMANTAS/ PETROŠIUS ALEKSAS – BERŽAS/ RAMANAUSKAS BRONIUS – AUDENIS/ RANCAS ALFONSAS – PAPARTIS/ RAUDAVIČIUS (RAUDYS) LEONAS – BELENIS/ RIAUKA JONAS - GRUODIS (STUDENTAS)/ RIEPŠAS PRANCIŠKUS – ŠARŪNAS/ RIEPŠAS PRANCIŠKUS – ŠLYŽYS/ SKERSIS FELIKSAS - BAČKELĖ (BAČKA)/ SKERSIS LEONAS - KLEVAS/ SKERSIS LIUDAS – PALIOMSKIS/ SKIRUTIS JUOZAS/ SODŽIUS PRANAS - RUPLYS, BIJŪNAS/ STASIENĖ (ZUBAITĖ) VERONIKA – GULBĖ/ STONKUS JONAS – ARDAS/ ŠLEIDERIS JUOZAS – BUNZA/ TAUČIUS ANTANAS/ VAURAS BRONIUS – BITĖ/ VAURAS JONAS/ VAURAS LIUDAS/ VASERIS PRANCIŠKUS (PRANAS)/ PETRAS BUKAUSKAS-ŠLEŽAS/ JUOZAS BUKAUSKAS-SKIEDRA/ VACLOVAS MAŽONAS-AUKLĖTINIS/ KOSTAS NEVARDAUSKAS-MĖNULIS“. Stogas kryžminio plano, akmeninis. Virš jo centre kyla metalinis ornamentuotas kryželis.
Paminklo aukštis – 2,9 m, plotis ir gylis – 1,30 m.

Bartuvos upės slėnyje buvusiose žvyrduobėse Mosėdžio enkavedistai ir stribai 1944–1953 m. užkasdavo Mosėdžio valsčiuje žuvusių Kardo rinktinės, daugiausia Maumedžio-Tautvaišo (Mosėdžio), taip pat Skroblo-Skirmanto (Skuodo) bei Slyvos-Tauragio (Salantų) kuopų partizanų ir NKVD–MVD–MGB Mosėdžio poskyrio būstinėje nužudytų suimtų gyventojų palaikus. Prieš tai partizanų palaikai buvo niekinami miestelio aikštėje.
Sovietmečiu vykdant įvairius žemės judinimo darbus šioje vietoje buvo aptinkama žmonių kaulų. Kuriant Bartuvos slėnyje Respublikinio unikalių akmenų muziejaus lauko ekspoziciją, teritorija buvo sutvarkyta.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis šioje vietoje ilsisi 32 partizanų – Juozo Adomausko, Valerijono Apulskio, Juozapo Beronto (Bieronto), Povilo Bružo, Stasio Bružo, Prano Donėlos, Petro Gadeikio, Leono Gramaliausko, Simono Gramaliausko, Hanso (vokiečių kareivio), Prano Jonušo, Juozo Kaštauno, Leono Kinčiaus, Adolfo Liebaus, Kazio Lukošiaus, Juozo Mickaus, Alekso Petrošiaus, Broniaus Ramanausko, Leono Raudavičiaus (Raudžio), Jono Riaukos, Pranciškaus Riepšo, Felikso Skersio, Leono Skersio, Liudo Skersio, Juozo Skiručio, Prano Sodžiaus, Jono Stonkaus, Broniaus Vauro, Jono Vauro, Liudo Vauro ir 2 neatpažintų partizanų, taip pat galimai 9 partizanų – Valio Adomausko, Valerijono Čiunkos, Alfonso Dargio, Felikso Mickaus, Antano Mockaus, Prano Motiejausko, Prano Paulausko, Antano Taučiaus, Pranciškaus Vaserio palaikai.
Čia palaidotiems ir pokariu žuvusiems Karo rinktinės partizanams atminti 1991 m. mosėdiškiai pastatė paminklą (architektas Alfredas Gytis Tiškus, meistras Vladas Lumbys).

Atsiliepimai

Komentuoti