VšĮ Skuodo informacijos centras

E-bilieto naudojimo taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Bilietas– interneto svetainėje sugeneruotas bilietas, kuris suteikia teisę patekti į Muziejus, organizuojamą konkretų Renginį arba kelis organizuojamus renginius, kuriame nurodytas pavadinimas, vieta ir data, QR kodas, kita pateikta informacija.
1.2. Interneto svetainė www. infoskuodas.lt – nuosavybės teise priklausanti elektroninė svetainė, kurioje yra sudedamoji bilieto dalis.
1.3. Bilietas – tai elektroninis bilietas, parduodamas svetainėje www.infoskuodas.lt . Jis suteikia pirkėjui galimybę įsigyti bilietą, patekti į tam tikrus mokamus renginius, turi atitinkamą galiojimo laiką. Bilietui įgalinti reikalingas QR kodo skaitytuvas.
1.4. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis Bilietą per elektroninę svetainę.
1.5. Renginys – organizuojami žygiai ar bet koks kitas renginys, į kurį patekti yra reikalingas Bilietas.
1.6.Taisyklės – interneto svetainės naudojimo taisyklės.
1.7. Tinklalapio lankytojas – bet kuris asmuo, besilankantis ar besinaudojantis www.infoskuodas.lt Interneto svetaine, nepriklausomai nuo jo registracijos statuso.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės įsigalioja asmeniui pradėjus naršyti bilietų platinimo sistemoje. Asmuo, naudodamasis bilietų platinimo sistema pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
2.2. Taisyklės yra laikomos būtina bilietų platinimo sistemos naudojimosi sąlyga ir yra taikomos Pirkėjams. Asmenys, nesutinkantys su bilietų platinimo sistemos naudojimosi taisyklėmis, negali naudotis šia sistema, o naudodamiesi ja įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.
2.3. Pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.infoskuodas.lt . Asmenims rekomenduojama prieš naudojantis bilietų platinimo sistema susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.
3. NAUDOJIMASIS SISTEMA
3.1. Interneto svetainėje yra Bilietų platinimo sistema, suteikianti galimybę parduoti bilietus, o Pirkėjams –įsigyti Bilietą.
3.2. Nesuteikia galimybės perparduoti įsigytą Bilietą.
3.3. Bilietus įsigyti gali visi asmenys, turintys teisę ir galimybes sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys, kurių veiksnumas šioje srityje neapribotas, turintys technines galimybes atsiskaityti už Bilietą ir gauti jį elektroniniu formatu bei besilaikantys šių Taisyklių reikalavimų.
3.4. Už Bilietą Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis bilietų platinimo sistemoje elektroniniais mokėjimo būdais.
3.5. Už Bilietą turi būti apmokėta per 2 val. nuo užsakymo pateikimo. Pavėlavęs apmokėti Bilietą, Pirkėjas prisiima riziką, kad Bilietas nebus nusipirktas ir pateiktas.
3.6 . Bilietai Pirkėjui išduodami tik sumokėjus Bilietų kainą. Informacija apie Bilietų kainas yra pateikiama interneto svetainėj www.infoskuodas.lt bei Bilieto pirkimo metu. Pirkėjui pageidaujant gauti sąskaitą-faktūrą už įsigytus Bilietus.
3.7. Pirkėjui tinkamai atsiskaičius už Bilietą, sugeneruotas elektroninis Bilietas yra išsiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu,. Pirkėjas yra atsakingas už tikslaus ir galiojančio elektroninio pašto adreso pateikimą. Pirkėjui pateikus netikslų ar negaliojantį elektroninio pašto adresą jis prisiima atsakomybę, kad Bilietai jam gali būti neišsiųsti arba išsiųsti kitam asmeniui.
4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Pirkėjas privalo:
4.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti už įsigytą Bilietą;
4.1.2. teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis;
4.1.3. nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
4.1.4. apmokėti bilietus per 2 val. nuo užsakymo pateikimo;
4.1.5. prieš įsigyjant Bilietus įvertinti viso Bilieto, į kurį yra įsigyjamas aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia Bilietų įsigijimo ir vykdymo informacija.
4.2. Pirkėjui draudžiama:
4.2.1. klastoti Bilietus, juos kopijuoti, taip pat panaudoti Bilietus ar juos įgyti ne platformoje;
4.2.2. pardavinėti Bilietus sugeneruotus sistemos, ne sistemoje;
4.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam sistemos veikimui;
4.3. Apie neteisėtą Pirkėjo veiklą bus informuojamos teisėsaugos ar kitos kompetentingos institucijos
4.4. Pirkėjas, naudodamasis sistema, prisiima visą atsakomybę už teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą.
4.5. Pirkėjai naudojasi interneto svetaine savo rizika. Negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis interneto svetaine, nekils jokių trukdžių ar problemų.
4.6. Neatsako už kitų, šiame projekte dalyvaujančių įstaigų sukeltus nepatogumus Pirkėjui.
5. REGISTRACIJA
5.1. Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę, kad registracijos anketoje ir sistemoje pateikti ir saugomi jo asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus šiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus, neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
6.1. Pirkėjų asmens duomenis tvarko Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis..
7. ATSAKOMYBĖ
7.1. Neatsako už bilietų platinimo sistemos sutrikimus, atsiradusius dėl kaltės, taip pat neatlygina dėl šių sutrikimų atsiradusios žalos.
7.2. Neatlygina žalos, susijusios su įsigytais Bilietais ar Renginiais.
8. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI
8.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, Bilietų kaina, išsiaiškinti Bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir (ar) kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis papildomos informacijos.
8.2. Užsisakydami bilietus Interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra.
8.3. Tinklalapio lankytojams Interneto svetainėje draudžiama:
8.3.1. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;
8.3.2. naudoti Interneto svetainę bet kokiems neteisėtiems veiksmams, įskaitant, bet neapsiribojant, programinio kodo, slapta fiksuojančio svetainės lankytojų veiksmus ir elgseną, išnaudojančio svetainės lankytojų kompiuterių išteklius kitam nei svetainės veikimui reikalingam funkcionalumui, platinančio kompiuterių užkratus, talpinančio paslėptos ar užšifruotos informacijos rinkmenas talpinimui;
8.3.3. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;
8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.
8.5. Tinklapio lankytojas, pastebėjęs bet kokius Taisyklių 8.3. punkte nurodytus ar kitus Interneto svetainės pažeidimus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti elektroniniu paštu: [email protected].
9. KITOS SĄLYGOS
9.1. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms sistemos veikimas, galimybės įsigyti Bilietus gali būti sustabdytos ar nutrauktos.
9.2. Visos Bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso platintojui. |
9.3. Visi kilę ir tiesiogiai susiję ginčai pirmiausia turi būti sprendžiami taikiomis derybomis. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis [email protected]
9.4. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į Europos vartotojų centrą.
9.5. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme pagal Paysera LT buveinės vietą.
BILIETŲ GRĄŽINIMAS
Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami.
Platintojas neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą. Platintojas yra bilieto platintojas, todėl neprisiima atsakomybės už kokybę ar kitus, su bilieto organizavimu susijusius dalykus. 
Pinigus už įsigytus bilietus grąžiname tik tais atvejais, kai bilietai yra atšaukiami.