VšĮ Skuodo informacijos centras

D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokios lengvatos ir kokiomis sąlygomis teikiamos socialiai remtiniems gyventojams?
Nepasiturintiems gyventojams 100 proc. apmokama projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, statybos techninės priežiūros išlaidų, taip pat kredito draudimo įmokos, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos;
Kad valstybė kompensuotų būstui modernizuoti skirtą kreditą ir palūkanas, savo daugiabučio namo atnaujinime ketinanti dalyvauti nepasiturintis gyventojas turi raštu kreiptis į savivaldybės, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, kad ši išduotų pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už šildymą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.
Kad valstybė nepasiturintiems gyventojams padengtų visas projekto parengimo ir įgyvendinimo, statybos techninės priežiūros išlaidas Projekto administratorius turi kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūra su prašymu suteikti valstybės paramą.
Pažymėtina, kad jeigu Projekto administratorius savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nuo kito mėnesio, už kurį skiriama būsto šildymo kompensacija, jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, o nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus nuo šių aplinkybių atsiradimo.


Kaip dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Programoje?
Dalyvauti Programoje galima:
Per savivaldybes. Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir paskiria Programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Gyventojams nereikia prisiimti jokių organizacinių įsipareigojimų, projekto įgyvendinimo rizikos – visu atnaujinimo procesu rūpinasi savivaldybės paskirtas projekto administratorius.
Pačių gyventojų iniciatyva. Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva, namo savininkų daugumos pritarimu per bendrijos pirmininką ar per gyventojų paskirtą projekto administratorių. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.
Pažymėtina, kad Aplinkos ministerija skelbia kvietimus savivaldybės administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Paskelbus kvietimą savivaldybės pagal kvietime nurodytus kriterijus vykdo galimų atnaujinti namų atranką pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar Projekto įgyvendinimo administratorių arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorių teikiamus pasiūlymus. Atrinktų namų sąrašas kartu su paraiškoje nurodytais dokumentais yra teikiamas Būsto energijos taupymo agentūrai.


Kaip sužinoti kiek sutaupysime energijos atnaujinę (modernizavę) daugiabutį namą?
Preliminarus sutaupymas yra paskaičiuojamas rengiant Investicijų planą. Atestuotas specialistas, rengdamas Investicijų planą, nustato kiek energijos sutaupys daugiabutis namas, įgyvendinęs numatytą energinį efektyvumą didinančių priemonių paketą. Taip pat Investicijų plane yra nustatoma maksimali rangos darbų kaina, valstybės paramos dydis, kurį gautumėte įgyvendinę projektą ir paskirstomos preliminarios investicijos kiekvienam butui ar kitos paskirties patalpa.


Jeigu dauguma namo gyventojų nusprendžia įgyvendinti energinį efektyvumą didinančią priemonę – balkonų stiklinimą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte pagal vieningą projektą, o pas mane balkonai jau įstiklinti, Ar yra galimybė man atsisakyti šios priemonės?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 6 punktu butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo.
Atsisakius įstiklinti balkoną gali būti nepasiektas planuojamas šilumos sutaupymas, ko pasekoje prarandama dalis valstybės paramos. Taip pat neįgyvendinus techniniame darbo projekte numatytos priemonės valstybinė statybos inspekcija nepatvirtins namo statybos užbaigimo akto. Neturėdamas statybos užbaigimo akto, projekto administratorius negalės teikti prašymo gauti paramą už energininį efektyvumą didinančias priemones.


Ar nėra taip, kad namo gyventojai, kurie negauna kompensacijos už šildymą, turės padengti kredito ir palūkanų dalį už socialiai remtinus namo gyventojus.
Savivaldybė bendrijai už asmenis, turinčius teisę į kompensaciją už šildymą, jiems tenkančią kredito dalį ir palūkanas apmokės iš anksto, todėl kitiems namo gyventojams nereikės padengti nei kredito dalies, nei palūkanų už šiuos kaimynus.


Kas atsakingas už renovacijos broko šalinimą?
Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 1) 5 metus; 2) 10 metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) defektų; 3) 20 metų – esant šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.


Kokia parama bus teikiama nepasiturintiems ar renovacijos proceso metu tapusiems nemokiais gyventojams?
Socialiai remtini asmenys, turintys teisę į kompensaciją už šildymą, gauna 100 proc. valstybės paramą visai renovacijai, t.y. jiems apmokamos visos investicijų projekto rengimo ir įgyvendinimo išlaidos, paskolos ir palūkanų grąžinimas. Taigi socialiai jautrių sluoksnių atstovams taikoma itin palanki paramos sistema, leidžianti jiems dalyvauti atnaujinimo procese.


Kokiam laikotarpiui bus teikiamos paskolos ir su kokiomis palūkanomis?
Kokiam laikotarpiui ir kokio dydžio paskolas imti, spręs patys gyventojai. Ilgalaikės paskolos daugiabučiams atnaujinti bus išduodamos su ne didesnėmis kaip 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis. Jos nesikeis visą paskolos grąžinimo laikotarpį, kuris gali siekti iki 20 metų


Ar galėsime paskolą grąžinti anksčiau nei sutarta?
Taip, paimtą paskolą gyventojai galės grąžinti ir anksčiau, nemokėdami baudų, išankstinio mokėjimo mokesčių ir panašių mokesčių finansuotojui.


Ar mirus žmogui jo artimiesiems reikės grąžinti kompensaciją (jos dalį), kuri jam buvo išmokėta?
Mirus savininkui išmokėtos kompensacijos (jos dalies) grąžinti nereikės. Jeigu butą paveldės asmuo, kuris neturi teisės į būsto išlaidų šildymo kompensavimą, likusią (neišmokėtą) investicijų dalį turės išmokėti paveldėtojas projekto įgyvendinimo administratoriaus ar banko nustatyta tvarka.


Ar už renovaciją bus mokama tik šildymo sezono metu, ar visus metus? Kaip bus su apmokėjimu, kai gaunama kompensacija už šildymą?
Kredito įmokos bus mokamos kiekvieną mėnesį. Apmokėjimo tvarka socialiai remtiniems asmenims yra apibrėžta teisės aktuose. Socialiai remtiniems gyventojams apmokamas kreditas ir palūkanos, taip pat kitos išlaidos, susijusios su projekto parengimu ir jo įgyvendinimu.


Ką daryti jei asmuo yra išvykes į užsienį?
Jeigu būsto savininkas yra išvykęs ar ketina išvykti iš Lietuvos, jis gali išduoti įgaliojimą kitam asmeniui atlikti veiksmus, susijusius su jo nekilnojamojo turto valdymu. Įgaliojimas turi būti patvirtinti notaro (CK 2.138 str. 1 d. 3 p.).
Jeigu asmuo yra užsienyje, tokį įgaliojimą taip pat gali patvirtinti konsulinis pareigūnas (Notariato įstatymo 27 str., Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių 35 – 37 p.).


Kokią naudą atneš būsto renovavimas?
Padidėja turto vertė iki 30%;
Pagerėja estetinė išvaizda;
Iki 50% sumažėja šilumos sunaudojimas;
Pratęstas pastato eksploatavimo laikas iki 30 metų;
Sumažinamos priežiūros išlaidos 80 procentų;
Pagerės gyvenimo kokybė.