VšĮ Skuodo informacijos centras

Veiklos sritys

VšĮ Skuodo informacijos centras (toliau – Centras) – pagal Viešųjų įstaigų ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
VšĮ Skuodo informacijos centras įsteigtas 2001 m. vasario 1 d. Centro steigėjai Skuodo rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Skuodo darbo birža, Klaipėdos verslo konsultacinis centras, Skuodo sveikatos klubas, Lietuvos ūkininkių draugijos Mosėdžio skyrius, Mosėdžio seniūnijos bendruomenė, Skuodo ūkininkių draugija.
Nuo 2020 m. lapkričio 11 d. įstaigos dalininkas (savininkas) – Skuodo rajono savivaldybė ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.. Dalininko dalis viešosios įstaigos kapitale – 9195,44 Eur.

Įstaigos veiklos tikslai:
1. Teikiant viešąsias paslaugas verslui skatinti naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą, padėti jiems prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos efektyvumą ir konkurencingumą.
2. Kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Skuodo rajono svečiams apie lankytinas Skuodo rajono vietoves ir objektus.
3. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos, Skuodo rajono švietimo politikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatą – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyti papildomą kvalifikaciją.
4. Sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems specialistams mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, skatinti pedagogų ir kitų specialistų kūrybiškumą, pažangias iniciatyvas ir siekti jas įgyvendinti.
5. Panaudojant pažangiausias organizacines, technines, finansines, teisines ir kitas priemones rengti ir įgyvendinti pastatų energinį efektyvumą didinančias programas ir projektus.