VšĮ Skuodo informacijos centras

Lietuvos partizanų kautynių, žūties ir sovietinio teroro vieta

Istoriniai memorialiniai objektai

Kontaktai

Lietuvos partizanų kautynių, žūties ir sovietinio teroro vieta randasi Gėsalų k. (kordinatės 21.751, 56.297(WGS)). 1946 m. gegužės naktį iš 21 į 22 d. septyni Mažeikių aps. Ylakių vlsč. veikusio Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Ylakių kuopos (Vadas Kazimieras Venckus-Antanas, Adomaitis) partizanai atėjo į Gėsalų k. gyventojo Juozo Norvilo sodybą, Ylakių vlsč., Mažeikių aps., pasiimti maisto. Sodyboje pasalavo MVD Ylakių vlsč. poskyrio stribai ir MVD kariuomenės kareiviai. Pasaloje žuvo: partizanas Edvardas Bičkus, g. 1910-08-08, gyv. Kervių k., Ylakių vlsč., Mažeikių aps. Lietuvos šaulių sąjungos Gėsalų k. kuopos narys, 1941 m. birželio sukilėlis. Partizanavo nuo 1946 m. balandžio mėn. Jis 2008-06-02 pripažintas kariu savanoriu, kaimo gyventojai: Pranas Narvilas, g. 1930 m., gyv. Gėsalų k., Ylakių vlsč. Sodybos savininko sūnus (palaikai buvo įmesti į degančią klėtį), Julija Kubilienė-Verkilaitė, gyv. Gėsalų k., Ylakių vlsč., Rapalis (Rapalas), gyv. Gėsalų k., Ylakių vlsč. 1946-05-22 rytą tęsdami karinę čekistų operaciją Klauseikių k., Ylakių vlsč., MVD Ylakių vlsč. poskyrio stribai ir MVD kariuomenės kareiviai nušovė kaimo gyventojus: Praną Gedminą, g. 1914 m., kuris karinės operacijos metu arė lauką, Letukį, g. 1929 m. 1946-10-05 Kervių k. apylinkėse, Ylakių vlsč., Mažeikių aps., partizanų surengtoje pasaloje kaudamiesi su MVD karine čekistų grupe žuvo trys Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Ylakių kuopos partizanai ir partizanų rėmėjas: Juozas Mickus, g. 1912 m., gyv. Ylakaičių k., Ylakių vlsč., Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Ylakių kuopos vado Kazimiero Venckaus-Antano, Adomaičio pavaduotojas, Antanas Gūžė, g. 1913 m., gyv. Viršilų k., Ylakių vlsč., Edvardas Reimontas, g. 1914 m., gyv. Viršilų k., Ylakių vlsč. 1941 m. birželio sukilėlis, Kazys Zavuckas, buvęs Kervių apylinkės pirmininkas. Partizanų rėmėjas. Visų šiose abiejose kautynėse žuvusiųjų partizanų ir Klauseikių kaimo gyventojų palaikai buvo atvežti į Ylakių mstl. ir niekinti jo aikštėje priešais Ylakių Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, vėliau užkasti NKVD-MVD-MGB Ylakių vlsč. poskyrio ir stribų būstinės teritorijoje. 1995-05-05 žuvusiųjų partizanų artimųjų rūpesčiu buvusio NKVD-MVD-MGB Ylakių vlsč. poskyrio ir stribų būstinės sklype buvo vykdomi kasinėjimai, kurių metu rasti dviejų suaugusių vyrų ir vieno jaunuolio palaikai be rankų plaštakų ir kojų pėdų. Remiantis archeologo nuomone, giminių pasakojimais ir liudininkės J. Bičkuvienės atsiminimais (1946 m. gegužyje Ylakių turgavietėje mačiusios numestus ir niekintus partizanus), buvo nustatyta, kad tai partizano Edvardo Bičkaus ir Klauseikių k. gyventojų Prano Gedmino bei Letukio palaikai. Toliau kasinėjant, gegužės 9-13 d. rasti dar 18-os žuvusių ir nukankintų partizanų, partizanų rėmėjų ir ryšininkų palaikai. Jų asmenybės neišaiškintos. Visų rasti palaikai buvo palaidoti Ylakių mstl. kapinėse prie 1941 m. birželio 23-28 d. žuvusių sukilėlių (1941 m. birželio sukilėlių, Lietuvos partizanų ir rezistentų kapas (25036, L984). 2008-10-19 Gėsalų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r., 1946 m. žuvusiems partizanams ir gyventojams pastatytas dizainerio Romo Navicko sukurtas tipinis ženklas.

Lietuvos partizanų kautynių, žūties ir sovietinio teroro vieta 2017 m rugsėjo 28 įrašyta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir suteiktas unikalus kodas 39051.

Atsiliepimai

Komentuoti