VšĮ Skuodo informacijos centras

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta

Istoriniai memorialiniai objektai

1944 m. Kretingos apskrities Platelių-Mažeikių aps. Ylakių apylinkių miškuose pradėjo kurtis LLA partizanų būriai. Vieną tokių būrių, veikusį Ylakių vlsč., subūrė buvęs LR kariuomenės karininkas Albertas Jasmontas. Būriui priklausė jo jaunesnysis brolis Edvardas Jasmontas-Barzda, Leonas Šarapnickas, Kazimieras Tauryla ir kiti. 1945-08-05 Barstyčių ir Gailiškių kaimų apylinkėse, Sedos vlsč., Mažeikių aps., netoli partizanų ryšininko P. Laukineičio sodybos esančiame Pliktelės miške (dabar Laumių miško masyvas) NKVD kariuomenės 261-ojo pulko kareiviai apsupo įrengtą LLA Žemaičių legiono Alberto Jasmonto-Žiogo būrio partizanų stovyklą. Kaudamiesi žuvo: būrio vadas Albertas Jasmontas-Žiogas, g. 1919 m. Kražiškių k., Židikų vlsč., Mažeikių aps, gyv. Ylakių mstl., Mažeikių aps. 1941 m. biržely buvo vienas iš sukilimo organizatorių Židikų k. apylinkėse, priklausė Ukrinų k. sukilėlių būriui. 1943-1944 m. dirbo policininku Ylakiuose. 1944 m. pabaigoje mobilizuotas į sovietų armiją, iš ten 1944 m. pabaigoje pabėgo ir tapo partizanu. Jis 2007-03-02 pripažintas kariu savanoriu. LR krašto apsaugos ministro 2007-04-06 įsakymu jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis, Leonas Šarapnickas, gyv. Medsėdžių k., Ylakių mstl., Mažeikių aps. Žiogo būrio partizanas, Kazimieras Tauryla, gyv. Ylakių mstl. Žiogo būrio partizanas, Aleksandra Taurylaitė-Jančauskienė, g. 1920-07-12, gyv. Medsėdžių k., Ylakių vlsč. Partizanavo nuo 1945 m. Partizano Igno Jančausko žmona ir partizano Kazimiero Taurylos duktė. Ji 2001-11-05 pripažinta kare savanore. Viena sužeista partizanė pasitraukė į Gailiškių k., Kazlauskų sodybą pagalbos. Priešai ten ją surado ir nušovė: Aleksandra Liubinovičiūtė-Jančiauskienė, g. 1911-03-25 Paluobės k., Ylakių vlsč., gyv. Medsėdžių k., Ylakių vlsč. Partizano Jono Jančausko žmona. Žiogo būrio partizanų ryšininkė ir rėmėja. Ji 2000-06-05 pripažinta laisvės kovų dalyve. Čekistai nušovė partizanų rėmėją ir sudegino jo sodybą, žuvo: Petras Laukineitis, gyv. Gailiškių k., Sedos vlsč., Mažeikių aps. Žiogo būrio partizanų rėmėjas. Visų žuvusių partizanų ir jų rėmėjų palaikai buvo nuvežti į Mažeikius ir niekinti Turgaus aikštėje, vėliau sumesti į buvusį pelkėtą durpyną tarp dabartinių M. Daukšos ir Sedos gatvių. Partizanų užkasimo vietoje pastatytas daugiabučių namų kvartalas.
Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta 2017 m rugsėjo 28 įrašyta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir suteiktas unikalus kodas 39078.

Atsiliepimai

Komentuoti