VšĮ Skuodo informacijos centras

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta Žalgirių k.

Istoriniai memorialiniai objektai

1944 m. pabaigoje Kretingos aps. Mosėdžio vlsč. Šatraminių-Žalgirių-Ledžių-Peldinės miškuose ėmė burtis pirmieji partizanai, tai - daugiausia tarnybos sovietų armijoje stengiantys išvengti jaunuoliai, taip pat pasiryžusieji kovoti už Lietuvos laisvę prieš sovietų okupantus. Visi jie sudarė Lietuvos laisvės armijos (LLA) Žemaičių legiono kovotojų būrį, 1945 m. pavaldų Kazio Kontrimo suburtai ir Alkos rinktinei priklaususiai Klevo kuopai. Būrys veikė Mosėdžio ir Skuodo valsčiuose, jam vadovavo buvęs Lietuvos vietinės rinktinės savanoris Zigmas Apulskis-Starkus, Vladas, nuo 1944 m. rudens slapstęsis Šatraminių-Žalgirių miškuose. Z. Apulskio būriui priklausė ir partizanų grupė, kuriai vadovavo Bronius Kliauga, vokiečių okupacijos metais dirbęs pardavėju Skuodo vlsč. kooperatyve. 1945-08-03 apie 700 NKVD pasienio kariuomenės 23-iojo pasienio būrio ir RA 347-osios šaulių divizijos kareivių Kretingos aps., Mosėdžio vlsč. Mosėdžio ir Žalgirių k. apylinkėse miške vykdė karinę čekistų operaciją, tuo laiku nušautas partizanas: Leonas Jablonskas (Jablonskis), g. 1911 m. Mosėdžio vlsč., Kretingos aps., gyv. Žalgirių k., Mosėdžio vlsč., Kretingos aps. Ūkininkas. Partizanavo nuo 1945 m. Jis 2009-12-18 pripažintas kariu savanoriu. Operacijos metu sudegintos penkios Žalgirių kaimo sodybos: Karalių, Simučių, Narvydų, Jablonskių ir Riepšų. B. Kliauga pasiūlė vyrams pasiduoti. Jo paklausė Pranas Meškys, Aleksandras Einikis, jo brolis Valerijonas, Pranas Donėla ir Juozas Šopaga. Vyrai buvo suguldyti kaime ant griovio krašto ir du iš jų nušauti: Aleksandras (Aleksas) Einikis, g. 1921 m., gyvenęs Šatraminių k., Mosėdžio vlsč., Kretingos aps. Nuo 1944 m. slapstėsi Šatraminių-Žalgirių ir kituose miškuose vengdamas mobilizacijos į sovietų kariuomenę. Partizanavo nuo 1945 m., Pranas Meškys, g. 1920 m., gyv. Šatraminių k., Mosėdžio vlsč. Nuo 1944 m. spalio mėn. slapstėsi Šatraminių-Žalgirių ir kituose miškuose, vengdamas mobilizacijos į sovietų armiją. Partizanavo nuo 1945 m. 1945-08-03 Šekų kaimo miške nušautas ir šios grupės partizanas Kazimieras (Kazys) Karalius, g. 1922 (1926 ?) m. Šekų k., Mosėdžio vlsč., gyv. Kulių k., Kulių vlsč., Kretingos aps. Darbininkas. 1945 m. gimtinėje slapstėsi nuo mobilizacijos į sovietų armiją. Ryšininko, partizano L. Jablonsko (Jablonskio) palaikai buvo palaidoti Mosėdžio mstl. kapinėse. Partizanų Aleksandro (Alekso) Einikio ir Prano Meškio palaikai buvo užkasti Mosėdžio mstl. kapėse vad. pakaruoklių dalyje. Partizano Kazimiero Karaliaus palaikai slapčia palaidoti senosiose Daukšių k. kapinėse, dab. Skuodo sen., Skuodo r.
Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta 2017 m rugsėjo 28 įrašyta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir suteiktas unikalus kodas 39049.

Atsiliepimai

Komentuoti