VšĮ Skuodo informacijos centras

Lietuvos partizanų kapai

Istoriniai memorialiniai objektai

Kontaktai

Lietuvos partizanų kapai  randasi  Narvydžių kapinėse Skuodo r. Narvydžių km. Kapų g. 1990 m. birželio 30 d. iš Skuodo r. Šačių sen. Erslos k. miškelio perkelti ir čia palaidoti: 1948-07-12 Kretingos aps. Mosėdžio vlsč. Erslos k. kautynėse su MGB Mažeikių aps. skyriaus stribų ir MGB kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais žuvę Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanai: Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vado pavaduotojas Pranas Liutikas-Bizūnas, g. 1918 m., gyv. Paluobės k., Ylakių vlsč., Mažeikių aps. Partizanavo nuo 1947 m., Ignas Kaupas-Žaibas, g. 1925 (1920) m., gyv. Mažujų Rūšupių k., Skuodo vlsč., Kretingos aps. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Mosėdžio (Tautvaišo) kuopos Prano Žalimo-Juodbėrio būrio, vėliau – Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanas, Adolfas Liutikas-Plienas, g. 1926 m., gyv. Paluobės k., Ylakių vlsč. Alkos rinktinės partizanas, Silvestras Skurvydas-Žvaigždė, g. 1923 (1927) m., gyv. Šulpetrių k., Ylakių vlsč. 1946 m. pabėgęs nuo mobilizacijos į sovietų armiją, tapo Alkos rinktinės partizanu, Stanislovas Žadauskas-Perkūnas, g. 1925 m., gyv. Užluobės k., Skuodo vlsč., 1947 m. pabėgęs nuo tremties tapo Alkos rinktinės partizanu. 1990-10-26 iš Skuodo r. Lenkimų sen., Žemytės k. vadinamo „Pečiulinės miškelio” buvo perkelti ir šalia palaidoti: 1950-05-29 į šiaurės vakarus nuo Lenkimų mstl., Lenkimų vlsč., Kretingos aps., netoli gyventojos Kazimieros Jonušaitės sodybos kaudamiesi su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais ir MGB Lenkimų vlsč. poskyrio stribais žuvę Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Salantų (Tauragio) būrio partizanai: Kardo rinktinės Salantų (Tauragio) būrio vado pavaduotojas Augustinas (Augustas) Baužys-Šubertas, g. 1917 m. Lenkimų k., Skuodo vlsč., gyv. Lenkimų mstl., nuo 1948 m. būrio vado pavaduotojas, Kazys Daržinskas-Narūnas, g. 1927 (paminkle 1918) m. Mikulčių k., Mosėdžio vlsč., gyv. Šauklių k., partizanavo nuo 1949 m., Kazimiera Jonušaitė, g. 1923 m., gyv. Rėvos k., Lenkimų vlsč., Kretingos aps., Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Salantų (Tauragio) būrio vado pavaduotojo Augustino Baužio-Šuberto asmeninė ryšininkė.
2016 m. lapkričio 09 d. Lietuvos partizanų kapai įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir suteiktas unikalus kodas 38569.

Atsiliepimai

Komentuoti