VšĮ Skuodo informacijos centras

Kotrynos Odinaitės-Daukantienės kapas

Istoriniai memorialiniai objektai

Lenkimų bažnyčios šventoriuje – Simono Daukanto motinos kapas. Antkapio akmenį parūpino ir tekstą, kuriame minimi S. Daukanto šeimos gyvenimo faktai, iškaldino pats Simonas Daukantas. Akmuo buvęs kaldintas Petrapilyje: paminklas atsiėjęs 103 rb., kurį iš Liepojos trys arkliai vežė dvi dienas. O į vežimą jį įkelti galėjo tik aštuoni vyrai. Rausvo granito plokštėje iškalti šie žodžiai (rašyba dabartinė): “Čia ilsis Dievuje užsnūdusios Kotryna Odinaitė pirma Stanislovienė Janušienė, paskui Jurgienė Daukantienė, kuri gyveno sumišimuose svieto, regėjo ir kentėjo didžius vargus, rūpesnius savo amžiuje, metuose 1795 m. buvo gausiame mūšyje po Liepoja lygiai su vyru ir trimis dieveriais. Dievas jai buvo davęs penkias dukteris ir du sūnu, regėjo savo vaikų vaikus. Turėdama 90 metų amžiaus savo, perskyrė su šiuomi svietu m. 1847 lapkričio mėnesio 9 dieną, auštant, palikusi šiame pasaulyje bevargstančius dvi dukteri ir sūnų, kurie raudodami savo meilingomis ir išmintingos motinos minavonei tą akmenį padėjo”. Iškaltame įraše pažymima, kad Daukanto motina daug kentėjo (jos vyras su penkiais svainiais žuvęs netoli Rygos, gindamas tėvynę). Likusi našlė Daukantienė rūpestingai auklėjo vaikus ir du iš jų išleido į aukštuosius mokslus.
Kotrynos Daukantienės kapas įrašytas į registrą, unikalus kodas kultūros paveldo registre 11169.

Atsiliepimai

Komentuoti