VšĮ Skuodo informacijos centras

1941 m. birželio mėn.sukilėlių, Lietuvos partizanų ir rezistentų kapas

Istoriniai memorialiniai objektai

Kontaktai

Šiame 1941 m. birželio mėn. sukilėlių, Lietuvos partizanų ir rezistentų kape palaidoti: 1941 m. birželio sukilėliai, kovoję ir žuvę kautynėse su raudonarmiečiais Ylakių vlsč.: Kazimieras (Kazys) Balvočius, g. 1887 m. gyv. Kriaunų k., Ylakių vlsč., Mažeikių aps., žuvęs 1941-06-28 Ylakaičių k., Ylakių vlsč., Juozas Kauneckas, g. 1909 m., gyv. Kervių (Viršilų ?) k., Ylakių vlsč., žuvęs 1941-06-23 (28 ?) Ylakių vlsč., Pranas (Petras) Klova, g. 1915 m., gyv. Kervių (Viršilų ?) k., žuvęs 1941-06-28 Milvydžių k., Ylakių vlsč., Valis Visockas (Visockis), g. 1905 (1916 ?) m., gyv. Kervių k., Ylakių vlsč., žuvęs 1941-06-28 Ylakaičių k., Antanas Žitkus, g. 1919 m., gyv. Gonaičių k., Ylakių vlsč., žuvęs 1941-06-28 Ylakaičių k., 1995-05-28 šalia žuvusių Birželio sukilėlių kapo palaidoti iš Ylakių NKVD-MVD-MGB Ylakių vlsč. poskyrio ir stribų būstinės teritorijoje buvę pakasti partizanų ir rezistentų palaikai: 1946-05-21 naktį Gėsalų k., Ylakių vlsč., MVD Ylakių vlsč. poskyrio stribų ir MVD kariuomenės kareivių surengtoje pasaloje prie partizanų rėmėjo Narvilo sodybos žuvęs Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Ylakių kuopos partizanas ir operaciją tęsiant žuvę Klauseikių k. kaimo gyventojai: Birželio sukilėlis, Ylakių kuopos partizanas Edvardas Bičkus, Silvestro, g. 1910-08-08, gyv. Kervių k., partizanas nuo 1946 m. balandžio mėn. Jam 2008-06-02 pripažintas Kario savanorio statusas, Pranas Gedminas, g. 1914 m., gyv. Klauseikių k., Ylakių vlsč., Letukis, g. 1929 m., gyv. Klauseikių k., kiti: Birželio sukilėlis, Ylakių kuopos partizanas Pranas Mickus, Juozo, g. 1914-12-24, gyv. Kervių k., Ylakių vlsč. Suimtas 1946-10-06 MVD Ylakių vlsč. poskyrio stribų dėl žuvusio brolio partizano Juozo Mickaus atpažinimo ir nužudytas NKVD Ylakių vlsč. poskyryje. Jam 2003-01-29 pripažintas Kario savanorio statusas, pagal liudininkų surinktus duomenis galėjo būti palaidoti (nors palaikai neatpažinti): 1946-10-05 Kervių k. apylinkėje, Ylakių vlsč. partizanų surengtoje pasaloje su MVD karine čekistų grupe žuvę Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Ylakių kuopos partizanai ir partizanų rėmėjas: Ylakių kuopos vado pavaduotojas Juozas Mickus, Juozo, g. 1912 m., gyv. Ylakaičių k., Ylakių kuopos partizanas Antanas Gūžė, g. 1913 m., gyv. Viršilų k., Ylakių vlsč., Ylakių kuopos partizanas Edvardas Reimontas, g. 1914 m., gyv. Viršilų k., Ylakių vlsč., 1946-12-28 naktį Kervių k., Ylakių vlsč. apylinkėje netoli partizanų rėmėjo Jono Butos sodybos kautynėse su MVD Ylakių vlsč. poskyrio karine grupe žuvę Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanai: Birželio sukilėlis, Ylakių kuopos partizanas Steponas Kakštys-Lazdynas, Domo, g. 1919 m., gyv. Kervių k., Ylakių vlsč., Birželio sukilėlis, Ylakių kuopos partizanas Rapolas Petrauskas, Stasio, g. 1914 m. gyv. Vabalų k., Ylakių vlsč., Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanų rėmėjas Juozas Lekstys, g. 1919-09-22, gyv. Viršilų k., Ylakių vlsč. Suimtas 1946-12-28 naktį, bandė bėgti ir buvo nušautas (kt. šaltinyje nurodoma, kad 1946-10-03 suimtas Ylakių stribų. Kartu su dviem suimtaisiais surišti spygliuota viela ir išvežti link Sedos. Parvežti jau negyvi. Palaikai išmesti į iškastas duobes šalia NKVD-MVD-MGB Ylakių vlsč. poskyrio pastato buvusioje daržinėje ir užpilti kalkėmis). Jam 2003-05-14 pripažintas Laisvės kovų dalyvio statusas, 1953-02-03 Pašilės k., Sedos r., partizanų rėmėjos Stefanijos Tautvydienės sodyboje įrengtame bunkeryje kautynėse su MGB Sedos r. skyriaus stribais žuvę Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Skuodo (Skirmanto) kuopos partizanai: Birželio sukilėlis, Skuodo (Skirmanto) kuopos būrio vadas Vaclovas Stočkus-Artojėlis, Izidoriaus, g. 1920 m. Remezų k., Ylakių vlsč., partizanas nuo 1947 m., Birželio sukilėlis Kazys Švirkštas, Kazio, g. 1913 m., gyv. Gailaičių k., Ylakių vlsč., partizanas nuo 1945 m., kiti: Birželio sukilėlis, partizanas Petras Jonauskas-Uola, Petro, g. 1921-04-29 Stripinių k., Ylakių vlsč., gyv. Lūšės st., Židikų vlsč. Partizanas nuo 1944 m., nušautas 1946-07-24 tarp Židikų ir Ylakių, Mažeikių aps., MVD Ylakių vlsč. poskyrio viršininko Ivanovo. P. Jonauskui-Uolai 2002-04-04 pripažintas Kario savanorio statusas, Alkos rinktinės Ylakių kuopos partizanas Izidorius Matutis, gyv. Gailaičių k., Ylakių vlsč., žuvęs 1947-02-24 MGB Mažeikių aps. skyriaus surengtoje pasaloje Gricaičių k., Ylakių vlsč., Birželio sukilėlis, partizanas Jonas Petrikas-Atominis, Domininko, g. 1908-12-27 Paluobės k., Ylakių vlsč., gyv. Šulpetrių k., Ylakių vlsč. Partizanas nuo 1944 m., žuvęs 1947-01 Barstyčių vlsč., Mažeikių aps., karinės čekistų operacijos metu. Palaikai 1947-01-13 MVD Ylakių vlsč. poskyrio darbuotojų pakasti ŠV kryptimi, 50 m atstumu nuo apleisto MVD Ylakių vlsč. poskyriui priklausančio pastato. Jam 2003-12-03 pripažintas Kario savanorio statusas, Petras Šarapnickas, gyv. Medsėdžių k., Ylakių vlsč., 1945 m. išvežtas į lagerį Karelijoje, 1947 m. grįžo į Lietuvą. Nušautas NKVD kareivių (Ylakių stribų) 1947 m. prie Luobos upelio, Ylakių vlsč., Alkos rinktinės Ylakių kuopos vadas Adomas Tamašauskas-Parašiutas, Adomo, g. 1921 m. gyv. Kivylių k., Ylakių vlsč., žuvęs 1947-09-21 Klauseikių k., Ylakių vlsč., netoli Petrutienės sodybos įrengtame bunkeryje MGB vidaus kariuomenės kareivių vykdytos karinės čekistų operacijos metu, LLA Žemaičių legiono (vėliau Žemaičių apygardos) Ylakių kuopos vadas Pranas Želvys-Barzda, Vincento, g. 1910 m. Mockaičių k., Ylakių vlsč. Lietuvos kariuomenės karininkas. Nacistinės okupacijos metais suimtas, kalintas Salaspilio koncentracijos stovykloje Latvijoje. Prasidėjus 2-ajai sovietinei okupacijai partizanavo Suvalkijoje, vėliau Ylakių vlsč., 1945-08-05 paskirtas LLA Žemaičių legiono Ylakių kuopos vadu, 1947-08-23 naktį nusišovė Kaukolikų k., Skuodo vlsč., negyvenamoje sodyboje apsuptas MGB Ylakių vlsč. poskyrio čekistų grupės kariškių. Jam 1999-11-15 pripažintas Kario savanorio statusas, 1997-09-12 šioje kapavietėje buvo palaidoti iš kūdros prie Barstyčių mstl. miško perkelti: 1947-04-25 Laumių k. apylinkių miške, Sedos vlsč., netoli Leono Malakausko sodybos įrengtame bunkeryje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais žuvę Žemaičių apygardos partizanai: Žemaičių apygardos štabo viršininkas Vytautas Ruzgys-Algimantas, Vinco, g. 1920 m., gyv. Trumplaukės k., Ylakių vlsč. Klierikas, partizanas nuo 1945 m., Vytautas Stočkus, Izidoriaus, g. 1930 m., gyv. Remezų k., Ylakių vlsč., Juozas Vičiulis, Juozo, g. 1930 m., gyv. Trumplaukės k., 1997 m. savavališkai Skuodo Šaulių kuopos vado V. Viršilo ir Leono Šilgalio, spėtina, šiame kape, palaidotas: Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Skuodo (Skirmanto) kuopos partizanas Juozas Kontenis, Juozo, g. 1917 m., gyv. Laumių k., Barstyčių vlsč., 1946-11 Geldėnų k., Sedos vlsč., Onos Narmontienės sodyboje nušautas jos sūnaus Vacio Miliaus. Palaikai buvę užkasti bulvių duobėje. Po trijų savaičių partizanai bendražygio palaikus iškasė ir palaidojo Lukošaičių k. kapinėse (kt. duomenimis, J. Kontenis buvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Mosėdžio (Tautvaišos) kuopos partizanas, žuvus, tėvas palaikus išpirko iš stribų ir palaidojo Lukošaičių k., Mažeikių aps., kleve, po kuriuo palaidojo sūnų, išpjovė kryžių). Antkapiniame paminkle įamžinti suimti, kalėjimuose ir lageriuose žuvę partizanai, kurių pakasimo vieta nėra išaiškinta. Tai šių partizanų simbolinis kapas: Žemaičių apygardos vadas Fortunatas Ašoklis-Pelėda, Silkoša, Juozas Vilkas, Kazimiero, g. 1907 m., gyv. Raudonių k., Ylakių vlsč. 1942-1944 m. – Lietuvos pasipriešinimo nacistinei okupacijai dalyvis, LLA narys. 1944 m. pabaigoje pradėjo telkti partizanus kovai prieš sovietų okupaciją. Nuo 1945 m. rudens – LLA Žemaičių legiono štabo viršininkas, nuo 1946-05-25 – Žemaičių apygardos vadas. Atkūrė sunaikintą štabą, sudarė Kardo, Alkos, Šatrijos rinktines, organizavo partizanų junginių ryšius, rengė mobilizacijos planus. Suimtas 1946-09-19 MGB Telšių aps. skyriaus. Kalintas MVD Telšių aps. skyriaus išankstinio sulaikymo kameroje (KPZ). 1946-09-21 ten nusižudė (pasikorė). Jam 2004-12-01 pripažintas Kario savanorio statusas, Bronius Bičkus, Silvestro, g. 1912-12-12, gyv. Kervių k., Ylakių vlsč. Suimtas 1941-01-02 NKVD Mažeikių aps. skyriaus už viešą antisovietinę propagandą. Kalintas Šiaulių kalėjime, 1941-08-23 išvežtas į Gorkio kalėjimą Rusijoje, vėliau į Unžlago lagerį. Gorkio Ypatingojo pasitarimo 1943-05-15 nuteistas 10-iai metų. Mirė lageryje 1943-06-05, Feliksas Veitas (Valis ?), Antano (Mato ?), g. 1887 m., gyv. Gėsalų k., Ylakių vlsč. Suimtas 1940-07-28, kalintas Šiaulių kalėjime, 1941-08-23 išvežtas į Gorkio kalėjimą, Rusijoje. Ten 1942-03-10 mirė, Kazys Veitas, Felikso, g. 1924 m., gyv. Gėsalų k. Suimtas 1941-01-21, kalintas Šiauliuose, 1941-08-23 išvežtas į Gorkio kalėjimą. Ten 1942-03-10 mirė. Pastaba: 1941 m. birželio sukilėliai po kautynių palaidoti kapinėse, 1995 05 28 iš įvairių pakasimo vietų iškasti, surinkti ir šiame kape, šalia sukilėlių, palaidoti 18-os partizanų palaikai.
1941 m. birželio sukilėlių, Lietuvos partizanų ir rezistentų kapui (u.k. 25036)  yra suteiktas Valstybės saugomo objekto statusas.
 

Atsiliepimai

Komentuoti