VšĮ Skuodo informacijos centras

Laisva darbo vieta

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS
VšĮ Skuodo informacijos centras, Vytauto g. 9 Skuodas, įstaigos kodas 174585733, skelbia atranką laisvai, vyr. buhalterio, pareigybei užimti.
Skelbimo data 2023-09-06
Skelbimas galioja iki 2023-11-30
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas
Atlyginimas: 1400 Eur. 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vyr. buhalteris, yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
II. PASKIRTIS
2. Pareigybės paskirtis – vykdyti VšĮ Skuodo informacijos centro (toliau – Centras) finansų apskaitos politiką, užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų įstaigos finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus, finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamą pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą.
III. DARBO POBŪDIS
3. Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus
4. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams,
mokesčių administratoriams, savivaldybės skyriams.
5. Teikti įstaigos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
6. Vykdyti išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus– kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
7. Rengti Įstaigos suvestinę finansinę atskaitomybę ir direktoriui pasirašius, teikti savivaldybės Finansų ir investicijų skyriui bei kitoms institucijoms.
8. Teikti paraiškas pinigams gauti, sąmatas, ataskaitas, kreditorinius ir debitorinius įsiskolinimus.
9. Parengti ir pateikti valstybinėms institucijoms įstaigos finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją;
10. Laiku atsiskaityti su kreditoriais, remiantis sutartyje numatytais terminais.
11. Registruoti ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
12. Priima kelionės lapus, patikrina jų užpildymą, sunaudoto kuro nurašymą pagal patvirtintą normatyvą.
13. Užtikrinti teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų bei pertekliaus įtraukimo į apskaitą.
14. Efektyviai (racionaliai) naudoti lėšas įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
15. Metams pasibaigus, pateikia finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir finansinių ataskaitų rinkiniui parengti.
16. Nustatytais terminais rengia finansinių vykdymo ataskaitų rinkinius ir direktoriui pasirašius pateikia savivaldybės skyriams (ketvirtinė, metinė).
17. Teikia pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus.
18.Tinkamai saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą.
19. Vyr. buhalteris turi padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam lėšų, materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų
pažeidimams.
20. Atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą), vyr. buhalteris praneša apie tai įstaigos direktoriui
21. Pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
22. Darbuotojas, einantis vyr. buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
22. 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jamprilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą, arba ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą;
22.2. ne mažiau kaip 2 metų finansinės ar buhalterinės apskaitos praktinio darbo patirties su informacinės apskaitos sistemomis;
22.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
22.4. gebėti savo darbe taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
22.5. gebėti dirbti komandoje;
22.6. gebėti priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
22.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
22.8. žinoti buhalterinės apskaitos formas ir metodus įstaigoje, buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas ir jų užpildymo tvarką, finansinės veiklos analizės metodus;
22.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
22.10. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, tvarkyti, apskaityti ir saugoti dokumentus.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje siunčia el. p. [email protected]
2. Asmens dokumentą;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
7. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.
Kontaktinis tel. (8 440) 76510, elektroniniu paštu: [email protected]

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti